Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞ YÜKÜ TALEBİ, İŞ TATMİNSİZLİĞİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE AİLE SORUNLARI VE STRESİN ARACILIK ETKİLERİ
(Intervening Effects of Work-Family Conflicts and Stress on the Relationships between Workload Demand, Job Dissatisfaction and Intent to Quit )

Author : Tarhan Okan  M. Ferhat Özbek  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 17
Page : 203-226
492    359


Summary
Bu çalışmada, iş yükü ile ilgili sorunların çalışanlar üzerinde nasıl bir etki yarattığı incelenecektir. Bu amaçla çalışanların karşı karşıya kaldıkları iş yükü talebi sorunlarının, onların aileleri ile olan ilişkilerini ve işlerine yönelik tutumlarını nasıl etkilediği araştırılmıştır. Çalışmanın verileri iş yükü talebinin yoğun olduğu devlet hastanelerinde çalışan toplam 267 hemşire, doktor ve diğer sağlık çalışanlarından anket yönetimi ile toplanmıştır. Araştırma, modeli yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, iş yükü talebinin artması, çalışan bireyin ailesi ile olan ilişkilerini olumsuz etkilemekte, diğer bir ifade ile iş-aile çatışmasına yol açmaktadır. Bu çatışma, bireyi strese sokmakta ve iş tatminsizliği ve işten ayrılma niyetini arttırmaktadır.

Keywords
iş yükü talebi, iş-aile çatışması, stres, iş tatminsizliği, işten ayrılma niyeti

Abstract
The main purpose of the study is to examine the impacts of job related problems on employees. For this purpose, it was investigated that how the workload demand faced by employees affects their relationships with their family and their attitudes toward their work. The data were obtained by survey from 267 nurses, physicians and other healthcare staff who work in state owned hospitals where the workload demand is high. The research model was tested using structural equation modelling technique. According to the obtained results, the increasing workload demand negatively affects the employees’ relationships with their family. In other words, high workload demand leads to work family conflict. This conflict, in turn causes high level of stress and increases job dissatisfaction and intent to quit.

Keywords
workload demand, work-family conflict, stress, job dissatisfaction, intent to quit

Advanced Search


Announcements


Address :Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Gümüşhanevi Kampüsü Merkez 29100
Telephone :0456 233 1000 Dahili: 2203 Fax :0456 233 1232
Email :sbedergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri