Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Dr. Öğretim Üyesi H.Gülçin Beken
Gümüşhane  2018

Board of Referees  | Cover  | Table of contents  | Full TextAdem Arslan Oğuz Serdar Kesicioğlu  
İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 23, s. 317-331

EXAMINATION OF THE SOCIAL SKILLS OF FIRST GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2560
Özet | Abstract | Full Text |

Nimet Kara Kütükçü  
SATIRALTI BİR SÖZLÜK OLAN OSMAN’IN LÜGÂTİNDE SÖZ VARLIĞI ÇALIŞMASI
Sayı 23, s. 227-250

A THESAURUS STUDY IN OSMAN’S DICTIONARY (OSMAN LÜGÂTİ) - A BELOW-THE-LINE DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2579
Özet | Abstract | Full Text |

Selim Başar Hikmet Akyol  
ENERJİ TÜKETİMİ VE KARBON EMİSYONU İLE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TESPİT EDİLMESİ
Sayı 23, s. 332-347

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY CONSUMPTION AND CARBON EMISSION WITH ECONOMIC GROWTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2636
Özet | Abstract | Full Text |

Abdullah UZUN Suna Ersavaş KAVANOZ  
KATILIM VE ETKİNLİK BOYUTLARI AÇISINDAN KENT KONSEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TRABZON BÜYÜKŞEHİR KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ
Sayı 23, s. 251-271

ANALYSIS OF CITY COUNCILS WITH RESPECT TO PARTICIPATION AND EFFCETIVINESS: CASE OF TRABZON METROPOLITAN CITY COUNCIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2641
Özet | Abstract | Full Text |

Hakan Arslaner  
TEORİK OLARAK VERGİ YÜKÜ; 1980-2015 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE TOPLAM VERGİ YÜKÜNE ETKİ EDEN TEMEL EKONOMİK FAKTÖRLER
Sayı 23, s. 295-316

THE TAX BURDEN AS THEORETICALLY; THE BASIC ECONOMIC FACTORS WHICH AFFECT THE TOTAL TAX BURDEN WITHIN TURKEY AMONG THE YEARS OF 1980 – 2015
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2642
Özet | Abstract | Full Text |

Tuğba Kılıçer Elif Boyraz, Özlem Ergül  
YEREL YÖNETİMLERDE PAZARLAMA: NEDEN VE NASIL?
Sayı 23, s. 167-189

MARKETING IN LOCAL GOVERMENTS: WHY AND HOW?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2656
Özet | Abstract | Full Text |

Selim Demez Zekai Özdemir  
MERKEZ BANKASI PARASAL BÜYÜKLÜKLERİNİN PARASAL KRİZLERİ AÇIKLAMADAKİ ETKİNLİĞİ: PANEL VERİ ANALİZİ
Sayı 23, s. 272-294

CENTRAL BANK MONETARY AGGREGATES’ EFFECTIVENES ON EXPLAINING THE MONETARY CRISIS: PANEL DATA ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2665
Özet | Abstract | Full Text |

Ethem Merdan  
PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN PERFORMANS VE VERİMLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Sayı 23, s. 1-16

INVESTIGATION OF EFFECT OF PERSONNEL IMPROVEMENT ON PERFORMANCE AND EFFICIENCY: AN APPLICATION IN THE BANKING SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2627
Özet | Abstract | Full Text |

Engin Çakır Ümit KACIR  
ALTI SİGMA KARA KUŞAK EĞİTİMİ ALACAK PERSONELİN BÜTÜNLEŞİK SWARA VE GİA YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ
Sayı 23, s. 142-166

DETERMINING THE EMPLOYEE TO RECEIVE SIX SIGMA BLACK BELT TRAINING WITH INTEGRATED SWARA AND GRA METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2625
Özet | Abstract | Full Text |

Alper Veli Çam Handan Çam, Hasan Ayaydın  
TURİZM SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ
Sayı 23, s. 190-203

THE EFFECT OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TOURISM SECTOR ON FINANCIAL PERFORMANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2657
Özet | Abstract | Full Text |

İsa Bayhan Serkan Şengül, Rahmi Yücel  
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM GİRİŞİMLERİNDE ÖNEM VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ: GÖYNÜK TARİHİ KONAKLARI ÖRNEĞİ
Sayı 23, s. 204-226

IMPORTANCE AND PERFORMANCE EVALUATIONS ABOUT SUSTAINABLE TOURISM INITIATIVES: SAMPLE OF GÖYNÜK HISTORIC MANSIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2674
Özet | Abstract | Full Text |

Hakan Hotunluoğlu Nazlı Keyifli  
ENERJİ DENGESİNİN BÜTÇE AÇIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÖRNEĞİ
Sayı 23, s. 17-28

THE EFFECT OF ENERGY BALANCE ON BUDGET DEFICITS: THE CASE OF OECD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2620
Özet | Abstract | Full Text |

Mehmet Enes Sağar -  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 23, s. 29-41

EXPLORING THE DEPRESSION LEVELS OF EDUCATION FACULTY STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2609
Özet | Abstract | Full Text |

Devran Şanlı Mehmet Songur, Yusuf Muratoğlu  
KAMU BORCU VE ENFLASYONUN BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMEK: AB 15 ÖRNEĞİ
Sayı 23, s. 42-55

RETHINKING OF THE EFFECTS OF PUBLIC DEBT AND INFLATION ON ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF EU 15
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2663
Özet | Abstract | Full Text |

Mustafa Yagimli Ümit Kaçar  
TEHLİKELİ MADDE ÇALIŞMALARINDA KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 23, s. 56-71

INVESTIGATION OF THE USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN HAZARDOUS SUBSTANCE WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2563
Özet | Abstract | Full Text |

Onur Işık  
İĞRENÇLİK TEORİSİ AÇISINDAN DÖŞEĞİMDE ÖLÜRKEN’DE ÇÜRÜME
Sayı 23, s. 72-81

DECAY IN AS I LAY DYING FROM THE PERSPECTIVE OF THEORY OF ABJECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2606
Özet | Abstract | Full Text |

Şule Ardıç Yetiş  
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARI
Sayı 23, s. 82-98

CONTEXT OF SUSTAINABLE TOURISM GREEN MARKETING PRACTICES IN SMALL SCALE ACCOMMODATION ENTERPRISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2610
Özet | Abstract | Full Text |

Uğur Akdu Serap Akdu  
ENGELLİ TURİZMİ: YASAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR
Sayı 23, s. 99-123

DISABLED TOURISM: LEGAL REGULATIONS AND PRACTISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2670
Özet | Abstract | Full Text |

Mustafa Kemal Topcu  
ETİK OLMAYAN MÜZAKERE TAKTİKLERİNİN ALGILANMASI: KAMU SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Sayı 23, s. 124-141

PERCEPTIONS ON UNETHICAL NEGOTIATION TACTICS: A STUDY ON PUBLIC EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2587
Özet | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements


Address :Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Gümüşhanevi Kampüsü Merkez 29100
Telephone :0456 233 1000 Dahili: 2203 Fax :0456 233 1232
Email :sbedergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri